Bomen zijn de dragers van de groene structuur in de openbare ruimte. Het zijn essentiële elementen die vanwege hun leeftijd en omvang beeldbepalend zijn. Boomadvies Nederland wil de openbare ruimte daarom zo duurzaam mogelijk inrichten, zodat voorkomen wordt dat de bomen veel problemen bezorgen in het beheer van de openbare ruimte. Voor onze opdrachtgevers leveren wij onze expertise aan de totstandkoming van bomenstructuur-, bomenbeleid- en bomenbeheerplannen.

Onze beleidsplannen bevatten richtlijnen voor boven- en ondergrondse groeiruimte, standplaats en soortkeuze, dit met het doel om kwalitatieve groene structuren te realiseren. Met de opdrachtgever zullen de juiste kaders worden geschetst om de nodige afwegingen te maken zodat een passend bomenbeleid als fundament binnen de organisatie functioneert.

 

Verder ontwikkelt Boomadvies Nederland ook beheerplannen. Dit met als doel de juiste planning en budgetsafwegingen te realiseren om een veilig en kwalitatief bomenbestand te beheren.

 

Boomadvies Nederland onderzoekt en adviseert over:

Bodemopbouw en geschiktheid voor de ingeplande bomen

De benodigde groeiplaatsverbetering

Welke aanvullende onder- en bovengrondse voorzieningen er nodig zijn, zoals wortel-schermen, watergeefsystemen of een boomrooster.

Groeiplaatsadvies

In een stedelijke omgeving hebben bomen vaak een groeiplaatsprobleem. Dit veroorzaakt een matige of slechte conditie, wat bovengronds zichtbaar is door dood hout en verminderde bladbezetting van de boom. De oorzaak bevindt zich echter vaak ondergronds: de bodem is bijvoorbeeld te nat, te sterk verdicht of heeft te weinig doorwortelbare ruimte.

Boomadvies Nederland geeft u graag een passend advies en/of maatwerkoplossing. Dit geldt zowel voor de inrichting van nieuw te planten bomen, als verbetering van de groeiplaats voor reeds geplante bomen. Tijdens een groeiplaatsonderzoek worden alle factoren, zowel bovengronds als ondergronds, opgenomen welke invloed hebben op de boom.

 

Verminderde wortelopdruk

Wanneer boomwortels onvoldoende diep kunnen groeien, kan dit wortelopdruk veroorzaken. Dit brengt allerleiproblemen in de wegconstructie met zich mee. De traditionele aanpak bestaat uit het verwijderen van de wortels die overlast geven. De indirecte gevolgen van deze aanpak treden echter vaak jaren later op. De boom kan door rotting instabiel of minder vitaal raken.

Boomadvies Nederland biedt u een duurzamere oplossing aan. Wij helpen u bij de aanpak van de wortelopdruk, door voldoende doorwortelbare ruimte te creëren. Hierbij wordt in het straatprofiel gewerkt met innovatieve oplossingen als bomensubstraten of ondergrondse constructies. Dit geeft de bomen de ruimte die ze verdienen.

“GEEF BOMEN DE RUIMTE DIE ZE VERDIENEN”

Flora- en faunascan

Wilt u uw werkzaamheden verrichten in het groen? Dan krijgt u te maken met de nieuwe Wet natuurbescherming. Deze wet is een samenvoeging van de Natuurbeschermingswet 1998, de Boswet en de Flora- en faunawet. Voor gemeenten en provincies betekent deze nieuwe wet meer verantwoordelijkheden op het gebied van gebieds- en soortbescherming. Deze wet is van toepassing op uw planvorming, werkvoorbereiding en plan van aanpak. Boomadvies Nederland kent alle risico’s op het grensvlak van wet en natuur en kan u hierbij helpen.

 

Wij hebben kennis en vaardigheden betreffende de beschermde dier- en plantensoorten en maken helder waar u tijdens uw werkzaamheden rekening mee moet houden om te werken volgens de juridische richtlijnen. Dit leggen wij vast in een plan van aanpak. Hierin staat een risicoanalyse betreffende de aanwezige flora en fauna en hoe deze risico’s gemanaged kunnen worden. Zo loopt u niet tegen onverwachte vertragingen en boetes op en kunt u met een gerust hart uw plannen uitvoeren. Al onze ecologische adviseurs beschikken over het certificaat ‘Niveau 3 Ruimtelijke Ontwikkeling’. Zo bent u verzekerd van professionele ondersteuning en een goed onderbouwd advies.

“HOUD REKENING MET DE VELE INHEEMSE DIER- EN PLANTENSOORTEN.”