Een boom is een waardevolle toevoeging binnen bebouwd Nederland. Van belang is hierbij dat er voldoende zorg aan de boom wordt besteedt, om hem te begeleiden naar een duurzame toekomst. Met planmatig en professioneel beheer voorkomt u dat kwetsbare, zieke of beschadigde bomen risicovolle situaties opleveren. Boomadvies Nederland ondersteunt u daarbij.

Boomveiligheidscontrole

Als boomeigenaar heeft u een wettelijke zorgplicht. Dit betekent dat de eigenaar de bomen regelmatig door een deskundige moet laten controleren. Gedurende deze boomveiligheidscontrole wordt de boom middels de VTA-methodiek beoordeeld op conditie en structuur. Mechanische en biologische gebreken kunnen door deze controle aan het licht komen en hier kan vervolgens op geanticipeerd worden. Naar aanleiding van de resultaten van de visuele controle kan een advies met eventueel te nemen maatregelen worden voorgeschreven.

 

Er zijn drie vormen van zorgplicht, namelijk:

Algemene zorgplicht - Er dient sprake te zijn van regulier en regelmatige controle en onderhoud aan de boom, de zogenaamde boomveiligheidscontrole. Afhankelijk van gebreken, locatie en leeftijd gaat het over jaarlijkse tot vijfjaarlijkse controles.

Verhoogde zorgplicht - Staat een boom op een drukke locatie, heeft een boom gebreken welke gemonitord dienen te worden, of is de boom monumentaal/waardevol, dan is er sprake van een verhoogde zorgplicht. Een dergelijke boom zal minstens jaarlijks moeten worden gecontroleerd en behoeft wellicht extra onderhoud.

Onderzoeksplicht - Wanneer uitwendige gebreken worden geconstateerd of andere aanwijzingen bestaan over een gebrek, dan dient een nader onderzoek plaats te vinden om de omvang van het gebrek inzichtelijk te maken.

Nader technisch onderzoek

Uit boomveiligheidscontroles kunnen gebreken naar voren komen. Soms kan er visueel niet bepaald worden hoe ernstig het gebrek is en welk risico dit vormt. In dit soort gevallen wordt aangeraden om nader boomtechnisch onderzoek te verrichten.

 

Afhankelijk van het soort gebrek, kan de volgende onderzoeksapparatuur worden ingezet:

De Picus geluidstomograaf/ TreeTronic wordt voornamelijk ingezet in het geval van aanwezigheid van een zwamaantasting die binnen in de boom houtrot veroorzaakt.

De resistograaf wordt vaak gebruikt als aanvulling op de Picus geluidstomograaf/TreeTronic. Het geeft de kwaliteit van het aangeboorde weefsel of de eventuele restwanddikte weer.

De trekproef is een uitstekend instrument om de stabiliteit en breukvastheid van een boom te berekenen en wordt vaak toegepast als er twijfels zijn over de (toekomstige) stabiliteit, bijvoorbeeld na het uitvoeren van graafwerkzaamheden dicht bij de boom waarbij veel wortels zijn beschadigd of verloren zijn gegaan.

De penetrologger, bodemgasmeter en vochtmeter, kunnen afzonderlijk van elkaar, maar ook in combinatie worden gebruikt, bijvoorbeeld om een goede indruk te krijgen van de groeiplaats van een boom. Door deze apparaten in te zetten kunnen ondergrondse problemen worden geconstateerd, zoals de aanwezigheid van een storende laag. Door aan de hand van de resultaten een gepast groeiplaatsadvies te geven kunnen de problemen worden verholpen.

Boom Effect Analyse en boombeschermingplan

Juist in de stad komt het vaak voor dat er werkzaamheden in de buurt van bomen worden uitgevoerd. Dit kan invloed hebben op de gezondheid en toekomstverwachting van de boom. Door middel van een Boom Effect Analyse (BEA), worden alle werkzaamheden die impact kunnen hebben op de boom in kaart gebracht. Aan de hand van boven- en ondergronds onderzoek kan Boomadvies Nederland maatregelen adviseren om de bomen te ontzien van de werkzaamheden.

Boombeschermingsplan

Door het opvolgen van de maatregelen in het boombeschermingsplan wordt schade aan de bomen zoveel mogelijk voorkomen. In bepaalde gevallen is het belangrijk dat er ook gedurende de werkzaamheden toezicht wordt gehouden om schade te voorkomen en er zorg voor te dragen dat de boombeschermende maatregelen worden opgevolgd.

Waardebepaling/schadetaxatie

Helaas komt het ook voor dat er geen Boom Effect Analyse is uitgevoerd of dat er geen boombeschermende maatregelen zijn getroffen tijdens werkzaamheden. Hierdoor kan er onherstelbare schade aan de boom zijn ontstaan. Wanneer de boom niet meer veilig te handhaven is, kunnen onze taxateurs de schade middels het rekenmodel van de NVTB inzichtelijk maken.

Begeleiding evenenemtenterreinen

Tegenwoordig vinden er steeds meer evenementen in de open lucht plaats die door een groot aantal bezoekers worden bezocht. Dit kan een negatief effect op de groeiplaats van de op het terrein aanwezige bomen hebben. Door het opstellen van een projectplan worden er beheermaatregelen voorgedragen die voor en na het evenement uitgevoerd kunnen worden om gevolgen te voorkomen of te herstellen.

Plantadvies en nazorg

Boomadvies Nederland kan u ondersteunen bij de keuze tot het juiste sortiment, passende bij de toekomstige groeiplaats. Elke boom heeft andere eisen qua groeiplaats, waarmee bij de aanplant rekening gehouden dient te worden. Zijn er beperkingen waar rekening mee gehouden moet worden? Is er een irrigatiesysteem nodig om ervoor te zorgen dat de bomen voldoende water tot zich kunnen nemen of moeten er juist maatregelen getroffen worden om te voorkomen dat de bomen te nat staan. Aan de hand van diverse gegevens kan een passende boomsoort in een voor de boomsoort goede groeiplaats voorgesteld worden.

Er zeker van zijn dat er alles aan gedaan wordt om de aanplant te laten slagen? Wij kunnen gedurende de nazorgperiode toezicht houden en de ontwikkeling van de boom monitoren, bijvoorbeeld door het plaatsen van vochtsensoren.

Verplantbaarheid

Bij het verplanten van een boom worden zowel de ondergrondse als bovengrondse factoren van de boom beoordeeld. Bovengronds wordt de boom beoordeeld op conditie, vitaliteit, maar ook de transportroute naar de nieuwe plantplaats wordt in kaart gebracht. Ondergronds wordt er naar het wortelpakket gekeken. Aan de hand de uitkomsten wordt bepaald of de boom te verplanten is en op welke manier dit het beste te realiseren is.

Integraal planadvies

Bij de totstandkoming van onze beleid- en beheerplannen kiezen wij vroeg in het proces voor een integrale aanpak. In samenspraak komen civiel- en boomdeskundigen, landschapsarchitecten en- beheerders tot de meest optimale oplossing.

Boomadvies Nederland streeft naar een groene leefomgeving waar alle betrokkenen zich goed in kunnen vinden. Wanneer de juiste boom op de juiste plek is geplant, in samenspraak met andere factoren, zijn de beheerskosten te overzien en kunnen problemen of schadeclaims voorkomen worden.