Onze diensten op een rij

QUICKSCAN F&F WET NATUURBESCHERMING

Wilt u werkzaamheden uit gaan voeren? Dan is het noodzakelijk om eerst te laten inventariseren of er geen soorten aanwezig zijn in het werkgebied, die bij wet beschermd zijn. Wij hebben de mensen in dienst die deze inventarisaties voor u kunnen uitvoeren. Het gaat hierbij om:

 • Broedvogelinventarisatie
 • Vleermuisonderzoek
 • Zoogdieronderzoek
 • Overige onderzoeken

BOOMBESCHERMINGSPLAN

Staan er bomen op of bij het terrein waar gewerkt gaat worden? Dan kunnen wij een plan opstellen om de bomen te beschermen tegen de aanstaande werkzaamheden. Eerst wordt er gekeken naar het soort werkzaamheden dat uitgevoerd gaat worden. Vervolgens worden de bomen geïnventariseerd en wordt er een werkplan opgesteld waaraan de aannemer moet voldoen. Tevens kunnen wij een Vaktechnisch Toezichthouder Bomen inzetten die tijdens de werkzaamheden controleert of het boombeschermingsplan wordt nageleefd.

GROEIPLAATS ADVIES STEDELIJK GEBIED I.C.M. RAINPROOF

De stedelijke omgeving komt steeds meer onder druk te staan door het veranderende klimaat. Door steeds meer extreem weer is het steeds moeilijker om grote hoeveelheden water af te voeren. Wij kijken tijdens een groeiplaatsonderzoek ook naar de mogelijkheden om Rainproof toe te passen. Zo maken we extra ruimte om water af  te voeren en op te vangen. Tijdens een ondergronds onderzoek worden de mogelijkheden om Rainproof toe te passen al geïnventariseerd. De bevindingen en eventuele mogelijkheden worden uitgewerkt in een rapportage. Tijdens de uitvoering van de werkzaamheden kunnen wij een Vaktechnisch Toezichthouder Bomen leveren, die de werkzaamheden begeleidt en controleert.

OPSTELLEN- TOETSEN BOOMBELEID- & BEHEERPLANNEN

Bomen zijn de dragers van de groene structuur in de openbare ruimte. Het zijn essentiële elementen die vanwege hun leeftijd en omvang beeldbepalend zijn. Boomadvies Nederland  wil de openbare ruimte daarom zo duurzaam mogelijk inrichten, zodat voorkomen wordt dat de bomen veel problemen bezorgen in het beheer van de openbare ruimte. Voor onze opdrachtgevers leveren wij onze expertise aan de totstandkoming van bomenstructuur-, bomenbeleid- en bomenbeheerplannen.

Onze beleidsplannen bevatten richtlijnen voor boven- en ondergrondse groeiruimte, standplaats en soortkeuze, dit met het doel om kwalitatieve groene structuren te realiseren. Met de opdrachtgever zullen de juiste kaders worden geschetst om de nodige afwegingen te maken zodat een passend bomenbeleid als fundament binnen de organisatie functioneert.

Verder ontwikkelen wij ook beheerplannen. Dit met als doel de juiste planning en budgetsafwegingen te realiseren om een veilig en kwalitatief bomenbestand te beheren.

Wij onderzoeken en adviseren over:

 • Bodemopbouw en geschiktheid voor  de ingeplande bomen;
 • De benodigde groeiplaatsverbetering;
 • Welke aanvullende onder- en bovengrondse voorzieningen er nodig zijn, zoals wortelschermen, watergeefsystemen of een boomrooster.

Bij de totstandkoming van onze beleid- en beheerplannen kiezen wij vroeg in het proces voor een integrale aanpak. In samenspraak komen civiel- en boomdeskundigen, landschapsarchitecten en- beheerders tot de meest optimale oplossing.

Wij streven naar een groene leefomgeving waar alle betrokkenen zich goed in kunnen vinden. Wanneer de juiste boom op de juiste plek is geplant, in samenspraak met andere factoren, zijn de beheerskosten te overzien en kunnen problemen of schadeclaims voorkomen worden.

BOOM EFFECT ANALYSE

Juist in de stad komt het vaak voor dat er werkzaamheden in de nabijheid van bomen worden uitgevoerd. Dit kan invloed hebben op de gezondheid en toekomstverwachting van de boom. Door middel van een Boom Effect Analyse (BEA), worden alle werkzaamheden die impact kunnen hebben op de boom, in kaart gebracht.  Aan de hand van boven- en ondergronds onderzoek kan Boomadvies Nederland maatregelen adviseren om de bomen te ontzien tijdens de werkzaamheden.

PLANTADVIES

Wij kunnen u ondersteunen bij de keuze tot het juiste sortiment, passende bij de toekomstige groeiplaats. Elke boom heeft andere eisen qua groeiplaats, waar bij de aanplant rekening mee gehouden dient te worden. Zijn er beperkingen waar rekening mee gehouden moet worden? Is er een irrigatiesysteem nodig om ervoor te zorgen dat de bomen voldoende water tot zich kunnen nemen of moeten er juist maatregelen getroffen worden om te voorkomen dat de bomen te nat staan? Aan de hand van diverse gegevens kan een passende boomsoort, in een voor de boomsoort goede groeiplaats, voorgesteld worden.

BEGELEIDING NAZORG

Er zeker van zijn dat er alles aan gedaan wordt om de aanplant te laten slagen?  Wij kunnen gedurende de nazorgperiode toezicht houden en de ontwikkeling van de boom monitoren, bijvoorbeeld door het plaatsen van vochtsensoren.

BOOMINVENTARISATIE

Zijn er nieuwe bomen aangeplant? Is er een nieuw terrein in uw beheer gekomen? Wij kunnen voor u de bomen digitaal inmeten. Door middel van GPS worden alle bomen in het boombeheersysteem geplaatst, zodat alle gegevens beschikbaar zijn. Ook worden de boomgegevens ingevuld en wordt er een visuele boomveiligheidsinspectie uitgevoerd, zodat alle gegevens up-to-date zijn en u niet voor verrassingen komt te staan.

BOOMVEILIGHEIDSINSPECTIE (VTA)

Als boomeigenaar heeft u een wettelijke zorgplicht. Dit betekent dat de eigenaar de bomen regelmatig door een deskundige moet laten controleren. Gedurende deze boomveiligheidscontrole wordt de boom middels de VTA-methodiek beoordeeld op conditie en structuur. Mechanische en biologische gebreken kunnen door deze controle aan het licht komen en hier kan vervolgens op geanticipeerd worden. Naar aanleiding van de resultaten van de visuele controle, kan een advies met eventueel te nemen maatregelen worden voorgeschreven.

OPNAME ONDERHOUDSKENMERKEN

Onze Data Inspecteurs Bomen kunnen voor u alle bomen controleren op de staat van onderhoud. Tijdens deze controle worden alle relevante kenmerken in het boombeheersysteem geplaatst, zodat u makkelijk het werk kan selecteren en uit kan laten voeren.

KWALITEITSTOETSING

Is er onlangs werk uitgevoerd en heeft u twijfels over de kwaliteit van het geleverde werk? Wij kunnen voor u een kwaliteitstoetsing doen. Steekproefsgewijs controleren wij dan een aantal bomen en zo kunnen we de kwaliteit van het werk beoordelen.

BOOMTECHNISCH ONDERZOEK

Uit boomveiligheidscontroles kunnen gebreken naar voren komen. Soms is visuele controle of inspectie niet genoeg om te bepalen hoe ernstig het gebrek is en welk risico dit vormt. In dit soort gevallen wordt aangeraden om nader boomtechnisch onderzoek te verrichten.

Afhankelijk van het soort gebrek kan de volgende onderzoeksapparatuur worden ingezet:

 • De Picus geluidstomograaf/TreeTronic wordt voornamelijk ingezet in het geval van aanwezigheid van een zwamaantasting die binnen in de boom houtrot veroorzaakt.
 • De resistograaf wordt vaak gebruikt als aanvulling op de Picus geluidstomograaf/TreeTronic. Het geeft de kwaliteit van het aangeboorde weefsel en de eventuele restwanddikte weer.
 • De trekproef is een uitstekend instrument om de stabiliteit en breukvastheid van een boom te berekenen. Het wordt vaak toegepast als er twijfels zijn over de (toekomstige) stabiliteit. Bijvoorbeeld na het uitvoeren van graafwerkzaamheden dicht bij de boom waarbij veel wortels zijn beschadigd of verloren zijn gegaan.

TAXATIE EN WAARDEBEPALING NVTB

Helaas komt het wel eens voor dat er geen Boom Effect Analyse is uitgevoerd of dat er geen boombeschermende maatregelen zijn getroffen tijdens werkzaamheden. Hierdoor kan er schade aan de boom zijn ontstaan. Door de schade kan de huidige boomwaarde afnemen. Ook het onterecht kappen van een boom is een vorm van schade. Onze taxateurs kunnen de schade middels het rekenmodel van de NVTB inzichtelijk maken.

BEGELEIDING EVENEMENTENTERREINEN

Tegenwoordig vinden er steeds meer evenementen in de openlucht plaats die steeds grootser worden opgezet. Podia moeten worden opgebouwd, waarbij zwaar verkeer het terrein betreedt. Dit kan een negatief effect op de groeiplaats van de op het terrein aanwezige bomen hebben. Door het opstellen van een projectplan worden er beheermaatregelen voorgedragen die voor en na het evenement uitgevoerd moeten worden om problemen in de ondergrond te voorkomen en indien noodzakelijk te herstellen.

KENNISBUNDEL

U kunt bij ons expertise inhuren voor een bepaald aantal uren, welke u vervolgens naar eigen behoefte kunt inzetten, voor bijvoorbeeld:

 • beantwoording van een specifieke vraag of meerdere vragen
 • vakinhoudelijke ondersteuning van uw medewerkers
 • begeleiding van uw medewerkers bij de uitvoering
 • het geven van presentaties

DIVERSE FUNCTIEPROFIELEN OP PROJECTBASIS OF REGIE

Heeft u een project of heeft u iemand nodig die u kan ondersteunen in het werk? Wij kunnen verschillende functies vervullen om u te ontzorgen.

 • Toezichthouder Groen / Bomen
 • Werkvoorbereider Groen / Bomen
 • Projectleider Groen / Bomen
 • Directievoerder Groen / Bomen / Cultuurtechniek

De directievoerders van Boomadvies Nederland zijn specialist in boombeheer, werkvoorbereiding, onderhoud en de volledige begeleiding bij projecten.

De toezichthouders hebben zowel een civiele als groene achtergrond. Zij stemmen alle belangen en uitdagingen die bomen in het drukke stedelijke gebied met zich meebrengen  op elkaar af.