Quickscan WNB

QUICK SCAN WET NATUURBESCHERMING

Een Quickscan Wet natuurbescherming (Wnb) betreft een verkennend onderzoek om te inventariseren of en welke beschermde soorten mogelijk in het plangebied voorkomen. Aan de hand van een Quickscan kan in beeld worden gebracht of er nader onderzoek, mitigerende maatregelen om de soort te beschermen of misschien wel een ontheffing nodig zou kunnen zijn.

UITVOERING

Na Een Quickscan bestaat uit een bronnenonderzoek en een veldbezoek. De ecoloog doet eerst een bureaustudie naar de mogelijk voorkomende beschermde soorten in het onderzoeksgebied. Dit doen zij door verschillende bronnen te raadplegen, zoals o.a. de NDFF en verspreidingsatlassen. Daarna volgt een bezoek naar het onderzoeksgebied om de omgeving te beoordelen en aanwezige soorten te inventariseren. Hierbij wordt ook gekeken naar de potentie van het gebied voor het voorkomen van beschermde soorten. Op basis van de resultaten uit het bronnen- en veldonderzoek wordt een analyse gemaakt of de geplande werkzaamheden een mogelijk negatief effect hebben op de aanwezige flora en fauna.

ADVIES

Resultaat van de Quickscan is een passend advies over de te nemen maatregelen en/of eventueel te nemen vervolgstappen, zoals nader onderzoek of het aanvragen van een ontheffing.

‘Veelzijdig specialist op het gebied van bomen en ecologie’